Help

Hoe toegang krijgen tot de bedrijfsgegevens?

U vult in de lijst de criteria in waarop u wenst te zoeken. Wanneer u uw muispointer over de zoekcriteria beweegt, verschijnen een aantal handige tips.
De bedrijfsgegevens die gratis ter beschikking worden gesteld via deze site kunnen aangevuld worden met gedetailleerde gegevens over bedrijfsactiviteit, -grootte, …

Geïnteresseerd in deze aanvullende bedrijfsgegevens of onze webservices ?
Contacteer ons via ons formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Praktisch: u bent niet verplicht alle velden in te vullen, maar hoe meer elementen u invult hoe preciezer de opzoeking.

Current ratio

Current ratio ook wel courante of vlottende ratio genoemd, is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend:

current ration = Beperkte vlottende activa / kort vreemd vermogen

Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde van 1 als laag en tussen de 1,5 en 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming en industrie. De meeste gezonde ondernemingen opereren met een current ratio tussen de 1,2 en 1,5. Een te hoge current ratio wordt niet als positief ervaren, omdat dit betekent dat er niets gedaan wordt met de liquide middelen.
Een bezwaar van de current ratio is dat deze moet worden berekend met behulp van de balans die op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum wordt gepubliceerd. De informatie is dan al enigszins verouderd. Ook is het een momentopname, een kortlopende schuld die kort na balansdatum wordt aangegaan, blijkt er niet uit.

Leverancierskrediet

De gemiddelde termijn waarop leveranciers worden betaald.

In tegenstelling tot de voorraadrotatie en het klantenkrediet is het leverancierskrediet een bron van financiële middelen.

De ratio bepaalt het gemiddeld aantal dagen waarmee de leveranciers betaald worden en wordt als volgt berekend:

Handelsschulden op ten hoogste 1 jaar

Kostprijs van de goederen en diensten x 365 dagen

Volgend voorbeeld verduidelijkt de ratio:

Handelsschulden van de goederen en diensten = €175

Kostprijs van de goederen en diensten = €1000

Het leverancierskrediet bedraagt €175 / (€1000 x 365 dagen) = 64 dagen

 

Deze ratio dient voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Een groot aantal dagen leverancierskrediet wijst niet noodzakelijk op een onderneming waarin de leveranciers vertrouwen hebben door het toekennen van lange uitstellen van betaling. Het kan immers wijzen op een onderneming die liquiditeitsspanningen heeft en geen middelen heeft om haar leveranciers op een normale termijn te voldoen.

Bovendien is het zo dat wanneer het gemiddeld aantal dagen leverancierskrediet te hoog oploopt, leveranciers ertoe geneigd zijn uit veiligheidsoverwegingen enkel nog contant te verkopen wat uiteraard een weerslag heeft op de liquiditeitspositie van de onderneming.

Klantenkrediet

De gemiddelde termijn waarop klanten hun facturen betalen.

Het klantenkrediet kan best in aantal dagen worden uitgedrukt en wordt als volgt bekomen:

Handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar

Omzet X 365 dagen

 

Een praktisch voorbeeld:

Omzet op jaarbasis: €1000

Handelsvorderingen: €250

Het klantenkrediet bedraagt €250 / (€1000 x 365 dagen) = 91 dagen

 

Een te lange inningsperiode kan wijzen op een losse kredietpolitiek waarbij de betalingsvoorwaarden die worden toegestaan te ruim kunnen zijn en/of waarbij er onvoldoende opvolging is van de vervallen vorderingen. Bovendien loopt u meer kans op verlies van vorderingen door faillissementen van klanten.

Omgekeerd kan een te korte inningsperiode wijzen op een te strakke kredietpolitiek, waarbij het risico bestaat klanten te verliezen.

Het komt er dus op neer een inningsgemiddelde te bereiken waarbij de onderneming steeds over voldoende liquide middelen beschikt om tijdig de schulden te kunnen betalen maar waarbij anderzijds het commercieel aspect en de klantenrelatie niet uit het oog wordt verloren.

Health Score

Score die de gezondheid van een bedrijf weergeeft.

Waarden lopen van AAA tot D.

Telefoon


Heeft u een probleem? Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden in de FAQ rubriek? Wenst u meer begeleiding of een meer diepgaande analyse?

Contacteer ons dan op +32 2 555 95 40 om met een ervaren account manager doorverbonden te worden.